PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
2014 – 2020


Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma
izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske
krajine, varovanju okolja nasploh.


Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne
rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in
zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov
kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.<- NAZAJ